ਸਰਦੀ ‘ਚ ਰਹਿਰਾਸ Rosie Mann


ਸਰਦੀ ‘ਚ ਰਹਿਰਾਸ –
ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ
ਲੰਘੇ ਮੱਧਮ ਹਵਾ

sardi ‘ch rehraas –
pippal diyaa’n tehniyaa’n ‘chon
langhay madhham hawa

vespers in winter –
a gentle breeze passing through
the peepal branches

%d bloggers like this: