ਸਰਦੀ ‘ਚ ਰਹਿਰਾਸ Rosie Mann


ਸਰਦੀ ‘ਚ ਰਹਿਰਾਸ –
ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ
ਲੰਘੇ ਮੱਧਮ ਹਵਾ

sardi ‘ch rehraas –
pippal diyaa’n tehniyaa’n ‘chon
langhay madhham hawa

vespers in winter –
a gentle breeze passing through
the peepal branches

Mariam Sushe – Butterfly


 

a Monarch

landed on my cheek,

no breathing . . .

Rosie stone tittli painting

– Mariam Sushe ( France, 15 years )

Art/Photo: Rosie Mann

Haiga: Dalvir Gill

sajda


Phulkari


 

Hunali sanjh


summer dusk


nvi kavita


Barsat


ਵੇਲ Vale


ਨਵੀ ਜਿਲਦ navin jilde


ਪੈਂਦੀ ਭੂਰ pandi Bhoor


ਵ੍ਹਾ-ਵਰੋਲਾ vavrola


ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ kale badal


%d bloggers like this: