ਪੌਣ Paun


ਪਰਦੇਸੀ ਪੁੱਤ Pardesi putt


ਕੋਹਲੂ Kohlu


%d bloggers like this: