ਜੋਗੀ ਦੀ ਬੀਂਨ jogi di been


kala nag ਕਾਲਾ ਨਾਗ


ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ Joban rutei


lal gulab ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ


nike hath ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ


%d bloggers like this: