ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਰੇਲੇ


ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਘੁਸ੍ਮੁਸਾ
ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਝੇ ਚੋਂ ਲਟਕਣ
ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਰੇਲੇ

ਪੀਲਾ ਗੁਲਾਬ Peela gulab


chand ਚੰਦ


ਸੁਆਣੀ Suani


Sisters ਮਾਂ ਜਾਈਆਂ


ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ Nighahan bruhan te


Ghar ਘਰ


Mehak


Photo by Geet Aurora
%d bloggers like this: