ਪਰਿੰਦਾ Dhido Gill


ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ
ਮਾਪੇ ਧਰਤੀ
ਪੈਰ ਟਿਕਾਣ ਲਈ …

Collage haiga


Collage haiga

ਤਸਵੀਰ

dar ਡਰ


ਲੋਅ loe


ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ Chan mama


kabutar chine ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ


%d bloggers like this: