ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ Sadi pehlan


ਤਸਵੀਰ

ਲਕੀਰ Lakeer


Lakeer ਲਕੀਰ


ਸਵੇਰਾ Savera


jogi ਜੋਗੀ


Mala kuadian di
%d bloggers like this: