ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ Mukh morhia


Khasbo ਖੁਸ਼ਬੋ


ਬਾਪੂ Bapu


ਉਡੀਕ Udeek


Phul ਫੁੱਲ


ਚੋਗਾ Choga


mother ਮਾਂ


ਪੰਛੀ Panchhipyas ਪਿਆਸ


ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ suka patta


%d bloggers like this: