ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ Kamal de phul


Tiranga ਤਿਰੰਗਾ


athan vela ਆਥਣ ਵੇਲਾ


ਦੁਪਿਹਰ Dupehar


Tabdi dupehar ਤਪਦੀ ਦੁਪਿਹਰ


ਕਰੂੰਬਲਾਂ Kroomblan


patcharh ਪਤਝੜਆਥਣ ਵੇਲਾ Athan vela


%d bloggers like this: