ਝੜ ਝਖੜ – Gurbani Haiku


Gurbani Haiku - ਝੜ ਝਖੜ

ਝੜ ਝਖੜ ਓਹਾੜ ਲਹਰੀ ਵਹਨਿ ਲਖੇਸਰੀ ॥ (SGGS 1410 )
raging storm . . .
the rain floods the land; thousands of
waves rise and surge

Gurbani Haiku – ਰਥੁ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ ਟੀਡੁ ਲਵੈ ਮੰਝਿ ਬਾਰੇ ॥


ਰਥੁ ਫਿਰੈ
ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ
ਟੀਡੁ ਲਵੈ ਮੰਝਿ ਬਾਰੇ ॥

( His) chariot moves on, and
the ( soul-)bride seeks shade; crickets are
chirping in the forest.

ਤਸਵੀਰ

%d bloggers like this: