ਅੰਬਾਰ


ਪੰਖੜੀ


ਪੰਖੜੀ
ਚੌਥੀ ਲਾਂਵ ਲੈਂਦਿਆਂ
ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੰਖੜੀ
ਭਿਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ…

%d bloggers like this: